Arbeidsmarktprognose 2018 – 2019

In 2019 10,5 miljoen banen

De Nederlandse economie groeit stevig door in 2018 en 2019, na een groeispurt in 2017. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt groeipercentages van respectievelijk 3,2% e n 2,7% 1. Deze positieve economische ontwikkeling zien we duidelijk terug op de arbeidsmarkt. In twee jaar tijd zal het aantal banen met 318 duizend toenemen naar ruim 10,5 miljoen in 2019. In bijna alle sectoren groeit het aantal banen. De beroepsbevolking neemt in dezelfde periode toe met 1 83 duizend. Waar 2017 zich kenmerkte door een groeiversnelling, staan 2018 en 2019 in het teken van stabiele groei.

Veel vacatures en daling werkloosheid: de arbeidsmarkt wordt steeds krapper

Sinds 2017 ontstaan jaarlijks m eer dan een miljoen vacatures. Dat is niet meer voorgekomen sinds 2008. De werkloosheid daalt volgens het CPB naar 3,5% in 2019 (320 duizend personen). We verwachten dat het aantal WW-uitkeringen in twee jaar tijd met 76 duizend afneemt naar 254 duizend eind 2019. Al deze ontwikkelingen samen zorgen voor een krapper wordende arbeidsmarkt. Steeds meer werkgevers geven aan dat ze een tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaren. Voor diverse be roepsgroepen is de arbeidsmarkt inmiddels al (zeer) krap, zoals voor verzorgenden individuele gezondheidszorg, vrachtwagenchauffeurs, monteurs elektro en programmeurs.

Nog steeds toename van banen in de uitzendbranche

In 2017 nam het aantal banen in de uitzendbranche flink toe (met 77 duizend). Ook in de komende twee jaar komen er nog respectievelijk 38 duizend en 37 duizend uitzendbanen bij. Daarmee vlakt de banengroei in deze sector wel af, maar is de groei in absolut e aantallen nog steeds het hoogst in vergelijking met andere sectoren. Het lijkt erop dat de uitzendbranche blijft profiteren van de aantrekkende economie. De banengroei van de uitzendbranche loopt meestal terug als de economische groei goed op gang is gekomen, doordat bedrijven zelf meer personeel aannemen. De groei van het aantal banen is inmiddels ook meer verspreid over andere sectoren dan in de jaren 2015 t/m 2017. Het aandeel van de uitzendbranche in de banengroei is dan ook lager dan toen.

Positieve werkgelegenheidsontwikkeling in zorg & welzijn en bouw zet zich voort

De groei van het aantal werknemersbanen in de sector zorg en welzijn die in 2017 is ingezet zal naar verwachting aanhouden in 2018 en in iets mindere mate in 2019. Het aantal banen neemt in twee jaar tijd toe met 52 duizend. De toenemende vergrijzing en de bestedingsimpuls van het kabinet hebben een positief effect op de werkgelegenheid in de zorg en welzijn. De vraag naar zorg zal alleen maar toenemen. Ook blijft het overheidsbudget voor de zorg de komende jaren naar verwachting stijgen. In 2018 – 2019 ontstaan gemiddeld 148 duizend vacatures per jaar in deze sector. In de bouw reageerde de ontwikkeling van het aantal banen met enige vertraging op het aantrekken van de productie. Sinds 2016 neemt het aantal banen in deze sector weer toe. Het aantal openstaande vacatures per duizend banen (vacaturegraad) is in deze sector het sterkst gestegen tussen het eerste kwartaal van 2016 en 2018 volgens het CBS. Voor de komende twee jaar verwachten we dat er 35 duizend banen bij komen, waarvan 46% banen van zelfstandigen.

Minder banen in de financiële dienstverlening, vacatures voor ander soort werk

In de financiële dienstverlening zet de daling van het aantal banen zich voort. Dat heeft te maken met verdere digitalisering van de dienstverlening (wat gepaard gaat met een afnemend aantal kantoren). In twee jaar tijd neemt het aantal banen af met 8 duizend. Toch zijn er wel vacatures te vinden in deze sector en stijgt het aantal vacatures sinds 2013. De aard van de werkgelegenheid verandert en functies verschuiven van middelbaar naar een hoger niveau. Terwijl de totale werkgelegenheid afneemt, neemt de vraag naar financiële specialisten, risicobeheerders, accountants en programmeurs toe. Werkzoekenden die de afgelopen jaren vanuit de financiële dienstverlening hun baan hebben verloren kunnen maar bepe rkt profiteren van de vacatures in de sector. Terwijl er veel werkzoekenden zijn met financieel – administratieve of secretariële beroepen, ontstonden in het vierde kwartaal van 2017 binnen de financiële sector relatief veel vacatures in ICT – beroepen en commerciële beroepen. Deze beroepen vragen om andere vaardigheden dan waar veel werkzoekenden over beschikken.

Kansen op werk niet voor iedereen even gunstig

Tot nu toe profiteren nog niet alle werkzoekenden in dezelfde mate van de aantrekkende arbeidsmarkt. Zo komen 55-plussers nog steeds minder snel aan het werk vanuit de WW dan personen onder de 55 jaar. Ook zijn er thans nog bijna 100 duizend personen die al één jaar of langer een WW-uitkering krijgen, waarvan meer dan driekwart 50 jaar of ouder is . Een hogere leeftijd is een belemmer en de factor voor de kans op werk na werkloosheid. Ook het beroep van de werkloze is van invloed op de werkhervattingskans. Zo zijn de perspectieven voor veel werklozen met een administratief – economisch beroep niet gunstig. Deel s omdat er te weinig werk is in hun vertrouwde sector of beroep, deels omdat de aard van de werkgelegenheid verandert. Vraag en aanbod sluiten dus niet altijd op elkaar aan.

Lees het gehele document

Bron: UWV

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.