Archief » Arbeidsmarkt in een vogelvlucht 2016

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het derde kwartaal van 2015 toe met 35 duizend tot bijna 10 miljoen. In vergelijking met het voorgaande kwartaal nam het aantal banen van werknemers met 23 duizend toe en kwamen er 12 duizend banen van zelfstandigen bij.

De werkloosheid kwam in november 2015 uit op 606 duizend personen. Dat is 6,8 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen tien maanden is de werkloosheid met gemiddeld duizend per maand toegenomen.

Lonen: Cao-lonen stijgen meer dan contractuele loonkosten

In het derde kwartaal van 2015 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 1,5 procent toegenomen. Hiermee is de cao-loonstijging weer op het niveau van 2012. De contractuele loonkosten namen met 0,6 procent, minder toe dan de cao-lonen. Deze geringe loonkostenstijging komt door wijzigingen in de werkgeverspremies (waaronder daling van de pensioenpremies en heffing Zorgverzekeringswet) van begin dit jaar.

Banen: banengroei houdt aan

In het derde kwartaal van 2015 waren er 7,8 miljoen banen van werknemers. In vergelijking met het derde kwartaal van 2014 waren er 76 duizend banen meer. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het aantal banen van werknemers in het derde kwartaal 23 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2015.

Aantal vacatures neemt toe, maar groei is bescheiden

Eind september 2015 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 132 duizend vacatures open. Dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder. Hiermee neemt het aantal vacatures voor het negende kwartaal op rij toe. De toename dit kwartaal is bescheiden, het aantal vacatures steeg in eerdere kwartalen nog met 5 of 6 duizend per kwartaal. Het herstel op arbeidsmarkt zet hiermee gestaag door. In het afgelopen kwartaal waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 605 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan in het tweede kwartaal.  Dit betekent dat aan het einde van het derde kwartaal in 2015 er voor iedere vacature iets minder dan 5 werklozen beschikbaar zijn. Een jaar eerder waren er voor iedere vacature bijna 6 werklozen beschikbaar.

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: lichte afname arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Eind 2014 werden 820 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) verstrekt. Het aantal WAO-uitkeringen nam in 2014 met 30 duizend af tot 343 duizend. De uitkeringen in het kader van (wet) Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) namen in 2014 toe met respectievelijk 12 duizend en 23 duizend. Eind juni 2014 werden bijna 210 duizend WIA-uitkeringen verstrekt: 148 duizend WGA-uitkeringen en 61 duizend IVA-uitkeringen.

Ziekteverzuim in Nederland in tweede kwartaal verder gedaald

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland kwam in het vierde kwartaal van 2014 uit op 4,0 procent, in het jaar 2014 gemiddeld op 3,8 procent. Dit betekent dat er van alle 1000 werknemers in Nederland 38 vanwege ziekte thuiszaten. Hiermee is het ziekteverzuim in Nederland verder gedaald. Ter vergelijking, in dezelfde periode drie jaar geleden, 2011, waren er op 1000 werknemers nog 41 ziek. In de jaren daarna nam dit aantal langzaam maar gestaag af naar 37 in 2014.

Banen en vacatures naar bedrijfstak: banengroei in zakelijke dienstverlening

In het derde kwartaal van 2015 waren er 76 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2014. Dit komt neer op een stijging van 1,0 procent. De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening met 77 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen in de uitzendbranche (71 duizend). Ook in de handel, vervoer en horeca (42 duizend) trok de werkgelegenheid aan. In veel andere bedrijfstakken is er nog steeds sprake van banenkrimp. Deze krimp was het grootst in de zorg (28 duizend) en de financiële dienstverlening (7 duizend).

Binding met de arbeidsmarkt: ruim 3 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

In het derde kwartaal van 2015 telde Nederland bijna 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Bijna 4,4 miljoen personen, ruim een derde, heeft geen betaald werk. Een groot deel van hen behoort tot  de zogeheten niet-beroepsbevolking. Deze mensen hebben niet recent naar werk gezocht of zijn daarvoor niet direct beschikbaar. In het derde kwartaal van 2015 waren dit nagenoeg 3,8 miljoen mensen. Onder hen zijn veel ouderen. Van alle 65-plussers in de niet-beroepsbevolking heeft 96 procent niet recent gezocht naar werk en is hiervoor bovendien niet direct beschikbaar.

Positie werkkring en arbeidsduur: aantal vaste werknemers niet verder gedaald

In het derde kwartaal van 2015 bestond de werkzame beroepsbevolking uit ruim 8,3 miljoen personen, dat zijn 81 duizend personen meer dan een jaar eerder. Daarmee is dit het vierde opeenvolgende kwartaal waarin het aantal werkzame personen hoger ligt dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Wel is de toename van het aantal werkenden in de loop van 2015 afgevlakt. In de eerste helft van 2015 steeg het aantal werkenden al iets minder sterk dan vorig jaar om gedurende het derde kwartaal stabiel te blijven.

Bron: CBS