Archief » Arbeidsmarktperspectief per sector

De sectorbeschrijvingen, een initiatief van sociale partners, VNG/gemeenten, UWV en het Samenwerkingsverband. Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt.

Sectorbeschrijving Ambachten

De aanhoudende economische crisis treft inmiddels ook de ambachtsondernemingen. Met name in het afgelopen jaar is het aantal vacatures voor ambachtelijke beroepen sterk afgenomen. Tegelijkertijd baart het teruglopen van de instroom vanuit het technisch-ambachtelijk onderwijs zorgen. Dit kan leiden tot ernstige tekorten aan vakmensen.

Sectorbeschrijving Bouw

De werkgelegenheid in de bouwnijverheid is de afgelopen 4 jaar onafgebroken gedaald, in totaal met ruim 50.000 arbeidsjaren. Wat is het perspectief voor werkzoekenden in deze sector?

Sectorbeschrijving detailhandel

Met 101.000 ondernemingen en 789.000 werknemers en ondernemers neemt de detailhandel in 2012 een tiende van het totale Nederlandse bedrijfsleven in. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de detailhandel is in het afgelopen decennium redelijk gunstig geweest, maar verschilt per branche.

Sectorbeschrijving Groothandel

Groothandelsbedrijven leveren aan bedrijfsmatige afnemers goederen die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd. Als grootste in- en uitvoerder is de groothandel een enorme waardegenerator voor de Nederlandse economie: de omzet bedraagt bijna € 420 miljard. In de groothandel werkten in 2012 ruim 520.000 personen. De sector kent in dat jaar 470.000 werknemers en 51.000 zelfstandigen.

Sectorbeschrijving Horeca, catering en verblijfsrecreatie

De crisis heeft duidelijk vat op de bestedingen in deze sector. De verwachting is dan ook dat de werkgelegenheid er de komende jaren  niet veel groeit. Toch zijn er voor werkzoekenden met de juiste competenties mogelijkheden om in te stromen.

Sectorbeschrijving Land- en tuinbouw

De werkgelegenheid in de land- en tuinbouw is vanaf de eeuwwisseling met een kwart gedaald van 281.000 tot 209.000 regelmatig werkzame arbeidskrachten. De daling is voor een deel gecompenseerd door een toename van flexibele arbeid.

Sectorbeschrijving Metalektro en metaalnijverheid

Nederland kent twee metaalbranches: Metaalnijverheid en Metalektro. In de eerste werken ongeveer 144.000 mensen in loondienst, in de tweede zo’n 140.000. De afgelopen decennia is de werkgelegenheid in de metaalindustrie gekrompen. Dit is in lijn met de algemene trend: een afname van industriële werkgelegenheid, verplaatsing van eenvoudige en grootschalige productieactiviteiten naar het buitenland en een toename van de arbeidsproductiviteit.

Sectorbeschrijving Overheid

In 2011 werkten binnen de overheid 444.000 werknemers. In vergelijking met 5 jaar geleden daalde het aantal werknemers met 12.000. In 2012 nam het aantal banen bij de overheid af met 16.000. Vooral bij gemeenten is de werkgelegenheid gekrompen. Alleen bij de politie was sprake van een lichte groei.

Sectorbeschrijving procesindustrie

Na een sterke krimp van de vacaturemarkt de afgelopen jaren lijkt in de komende periode het aantal vacatures in de procesindustrie weer aan te trekken. Gevolg is dat de sector zich moet voorbereiden op een tekort aan vakmensen. Partijen in de sector verwachten dat bedrijven de komende jaren vooral moeite gaan krijgen om gekwalificeerde procesoperators en monteurs te vinden. Ook hoogopgeleide procestechnologen komen meer in trek.

Sectorbeschrijving Schoonmaak

Ondanks de crisis neemt het aantal schoonmaakbedrijven sterk toe. Er lopen in de sector tal van initiatieven om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Zo is in de schoonmaak-cao vastgelegd dat nieuwe medewerkers binnen één jaar na indiensttreding de basisvakopleiding Schoonmaak afronden en over voldoende taalvaardigheid beschikken. Inmiddels zijn meer dan 10.000 medewerkers gediplomeerd.

Sector Vervoer en opslag

Met een lichte economische groei in het vooruitzicht zal de werkgelegenheid in de sector Vervoer en opslag dit jaar op peil blijven. De jarenlange krimp in de sector wordt hiermee tot staan gebracht. Na 2014 zal er ruimte zijn voor groei van het aantal banen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde sectoranalyse Vervoer en opslag van UWV. De analyse laat zien dat de sector kampt met een vergrijzinggolf die sterker is dan in andere sectoren van de Nederlandse economie. Dit biedt kansen voor schoolverlaters en werkzoekenden.

Sectorbeschrijving Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

Tot een aantal jaren geleden groeide de werkgelegenheid in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. Dit is inmiddels omgeslagen in een forse krimp, waardoor het aantal werkzoekenden steeds verder oploopt. Personeel in deze branches moet in veel gevallen dus op zoek naar ander werk. Ook de werkgelegenheidsstructuur verandert. Door de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl en de aanstaande transitie van de Jeugdzorg ontstaat er behoefte aan andere competenties.

Sectorbeschrijving zorg

De zorg is met ruim 1,1 miljoen werkenden een van de grootste sectoren van Nederland. De komende jaren groeit de behoefte aan zorg als gevolg van de vergrijzing. Onduidelijkheid over de effecten van recente maatregelen om de zorgkosten te beheersen, maakt de prognoses over de werkgelegenheidsontwikkeling in de zorg onzeker.