Archief » Arbeidsmarktprognose 2016 – 2017

Economische vooruitzichten zijn goed

De Nederlandse economie groeit gestaag verder, in 2014 was de groei 1% en in 2015 twee keer zo hoog (2%). Het CPB

verwacht voor dit jaar een stabiele groei van 1,8% en voor volgend jaar 2% groei. Bedrijven investeren meer, de consumentenbestedingen nemen toe en de woningmarkt herstelt zich. Toch is er meer onzekerheid dan gebruikelijk bij een prognose. Weliswaar herstelt de economie in Nederland en in de meeste overige EU-landen, maar internationaal zijn de onzekerheden groot. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de Chinese economie en de olieprijs.

Vraag naar arbeid groeit

De vraag naar arbeid neemt in twee jaar toe met 209.000 banen. In 2016 groeit het aantal banen met 1,1% en volgend jaar met 0,9%. Er komen dit jaar 93 duizend werknemersbanen en 21 duizend banen van zelfstandigen bij. Volgend jaar komen er iets minder werknemers banen bij, 69 duizend, maar het aantal banen van zelfstandigen groeit dan iets meer, met 26 duizend. Sinds 2015 is het totale aantal banen weer groter dan voor de economische crisis in 2008. In 2017 zijn er naar verwachting bijna 10,2 miljoen banen.

Dit jaar ontstaan er 866 duizend vacatures, 42.000 meer dan in 2015. Volgend jaar ontstaan er 871 duizend vacatures (groei van 5 duizend). Het totaal aantal ontstane vacatures is fors hoger dan tijdens het dieptepunt in 2013 (622 duidend), maar nog wel lager dan de jaren net voor de economische crisis. Toen waren er meer dan één miljoen ontstane vacatures, maar was de economische groei ook een stuk hoger (namelijk bijna 4%). Bovendien verandert de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures dat ontstaat om personeel te vervangen, wordt in 2016 en 2017 geremd door onder andere de vergrijzende beroepsbevolking en het grotere aantal zzp’ers.

Aanbod van arbeid groeit ook

De beroepsbevolking stijgt naar ruim 9 miljoen personen in 2017. In 2016 groeit de beroepsbevolking met 0,7% en in 2017 met 0,9%. De beroepsbevolking neemt toe omdat de totale bevolking groeit. In 2016 en 2017 tellen we meer dan 17 miljoen mensen waarvan zo’n driekwart 15 t/m 74-jarigen. Andere redenen voor de groei van de beroepsbevolking zijn de groei van de economie en de toenemendearbeidsparticipatie van 55-plussers. Het herstel van de economie trekt mensen naar de arbeidsmarkt omdat ze verwachten meer kans op werk te hebben. De arbeidsparticipatie neemt toe doordat er vooral meer (oudere) vrouwen werken en doordat ouderen langer doorwerken vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd en versoberen van (pre)pensioenregelingen.

Werkloosheid en aantal WW-uitkeringen neemt af

De werkloosheid neemt af omdat de groei van de werkgelegenheid groter is dan de toename van het arbeidsaanbod. Het aantal WW-uitkeringen daalt in twee jaar tijd met 59 duizend uitkeringen naar 387 duizend eind 2017. Ondanks de daling blijft het aantal WW – uitkeringen nog wel op een hoog niveau, mede doordat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid een structureel verhogend effect heeft op het aantal WW – uitkeringen. Het structurele verhogende effect van de Wwz komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op een uit kering pas beëindigd wordt in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeen komen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

Meeste banengroei bij uitzendbureaus, voor het eerst weer groei in de bouw

De groei van het aantal ban en in de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling is dit en volgend ja ar lager dan in 2015. In deze sector komen er wel de meeste banen bij: dit jaar 46.000 en volgend jaar 40.000. Voor het eerst sinds 2008 neemt het aantal banen van werknemers in de bo uwnijverheid weer toe, dit jaar met 9.000 en volgend jaar met 7.000. Overige sectoren waar veel banen bijkomen zijn: de groot – en detailhandel, specialistische zakelijke diensten, ICT, horeca en vervoer en opslag.

Indicatie middellange termijn

In de periode 2018 – 2021 groeit de economie naar verwachting met gemiddeld 1,8% per jaar. De beroepsbevolking groeit jaarlijks met 0, 4 % en het aantal banen groeit met 0,8% per jaar. Het aantal banen van zelfstandigen groeit sterker (1,2%) dan het aantal banen van we rknemers (0, 7%). De meeste banengroei zal in de marktsector zijn. Bij de collectieve sector zal voornamelijk het aantal banen in de zorg en welzijn groeien, als gevolg van de groeiende vraag naar zorg.

Download: 20160531 UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017 (pdf, 1 MB)

Bron: UWV