Archief » Arbeidsmarktprognose 2017 – 2018

De Nederlandse economie groeit nog steeds verder. Het aantal banen neemt toe en jaarlijks ontstaan er zo’n 900 duizend vacatures. In een aantal sectoren, zoals de ICT en bouw en bij enkele beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen, neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Deze krapte kan de mogelijkheden voor verdere groei van die sectoren beperken. Het aantal personen m et een werkloosheidsuitkering daalt naar ver wachting flink de komende jaren. De daling van het aantal WW – uitkeringen van 55 – plussers blijft in 2017 nog wel achter bij het landelijk gemiddelde.

Stabiele economische groei

De Nederlandse economie groeit verder, met groeipercentages van rond de twee procent voorspel de het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen maart 1. Voor de middellange termijn tot en met 2021 gaat het CPB u it van een groeipercentage van 1,7%

Vooral in 2017 groei werkgelegenheid

In de komende twee jaar groeit het aantal banen met ruim 225 duizend naar 10,2 miljoen banen. Jaarlijks ontstaan er zo’n 900 duizend vac atures door uitbreiding van het personeelsbestand of vervanging van personeel dat vertrekt. Er is vooral in 2017 banengroei. Ook in 2018 groeit het aantal banen nog wel, maar de banengroei vlakt af . Dit komt mede door de krapper wordende arbeidsmarkt en st ijgende arbeidskosten. In 2018 neemt de arbeidsproductiviteit weer toe naar het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Door toenemende arbeidsproductiviteit kan het werk met minder mensen worden gedaan . Dit remt de groei van de werkgelegenheid. Zo neemt bijvoorbee ld in de industrie en de financi ële dienstverlening de omzet wel toe in 2018, maar daalt het aantal banen. Productiviteitsgroei is overigens wel gunstig voor de Nederlandse concurrentiepositie.

Zorg&welzijn in 2018 weer banenmotor

In 2017 en 20 18 neemt h e t aantal werknemers banen in de sector zorg&welzijn met zo’n 30 duizend toe na een jarenlange krimp. De groeiende zorgvraag en het schrappen van bezuinigingen in deze sector liggen hieraan ten grondslag . In 2018 is deze sector weer de banenmotor met de sterkste toename in absolute aantallen. Het aantal uitzendbanen neemt ook nog steeds toe de komende twee jaar. Procentueel gezien is de banengroei in de uitzendsector nog steeds het grootst , maar in absolute aantallen is de stijging niet meer zo groot a ls in de afgelopen twee jaar.

Banengroei bij werknemers

Een opvallende ontwikkeling is dat voor het eerst sinds jaren de procentuele groei van het aantal werknemersbanen niet veel verschilt van dat van de banen van zelfstandigen. De trend van de afgel open jaren was dat vooral het aantal zelfstandigenbanen toenam. Maar in 2016 daalde het aantal banen van zelfstandigen. Het aantal gewerkte uren van zelfstandigen steeg nog wel. Voor 2017 en 2018 verwachten we weer een stijging van zowel werknemers als zel fstandigenbanen.

Krappere arbeidsmarkt in bepaalde sectoren

De arbeidsmarkt wordt weer wat krapper blijkt uit de toename van de vacaturegraad: het aantal openstaande vacatures per duizend werknemers. De toename is vooral te zien in de zorg & welzijn, bouw en onderwijs. Ook in de ICT is de vacaturegraad weer toegenomen, terwijl deze al jaren vrij hoog i s. Werkgevers in deze sectoren hebben meer moeite hebben om personeel te vinden wat mogelijk belemmeringen op levert om door te groeien. Door de crisis en bezuinigingen waren de afgelopen jaren de perspectieven in de zorg en bouw niet gunstig. Dat heeft er mede voor gezorgd dat minder jongeren interesse hadden in een opleiding in deze richting. Er waren ook te weinig stageplekken. Sommige deelsectoren kamp en met een negatief imago. Daardoor is er minder aanbod van arbeidskrachten voor deze sectoren en kan het personeel stekort de productie en banen groei in deze sectoren belemmeren.

Meer aanbod van arbeid, stijgende participatiegraad alleen bij vrouwen en 55 – plussers

De beroepsbevolking (dat zijn mensen van 15 tot 75 jaar die werk hebben of zoeken) groeit de komende twee jaar met zo’n 148 duizend. De groei zit vooral bij personen van 55 t/m 64 jaar (+114 duizend). In de leeftijdsklass e 35 t/m 54 jaar neemt de beroepsbevolking juist af. De bruto arbeidsparticipatie neemt de komende twee jaar nog een beetje toe naar 70,3%. De arbeidsparticipatie stijgt vooral onder vrouwen en onder 55 – plussers. De bruto arbeidspartic i patie van vrouwen ligt wel nog steeds bijna tien procentpunt lager dan die van de mannen. Bij mannen onder de 45 jaar is de bruto arbeidsparticipatie gedaald tussen 2008 en 2016, vooral omdat het aantal werkzame mannen daalde. Het aantal mannen van die leeftijd dat werkloos was of niet tot de beroe psbevolking hoorde nam juist toe (omdat deze mannen niet zochten naar werk en/ of niet beschikbaar voor werk waren).

Aantal WW – uitkeringen daalt met 100 duizend

Het aantal WW – uitkeringen daalt naar verwachting met ongeveer 100 duizend in twee jaar tijd. In absolute aantallen daalt het aantal WW – uitkeringen het sterkst in de stedelijke gebieden Groot – Amsterdam en Rijnmond , maar ook in Friesland en West – Brabant . De grootste procentuele daling is te zien in de Achterhoek, Food Valley en Gorinchem. Het aantal W W – uitkering daalt bij alle leeftijdsklassen t/m 65 jaar. In 2017 is de daling het sterkst bij de groep t/m 34 jaar en het minst sterk bij de 55 t/m 64 – jarigen.

Arbeidsmarktprognose 2017 – 2018