Archief » Gevolgen begroting 2016 sociale zaken en werkgelegenheid

U vindt hier de belangrijkste onderwerpen uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2016. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Koopkracht

In 2016 is de ontwikkeling van de koopkracht positief voor veel huishoudens. Veel huishoudens gaat er in koopkracht op vooruit. Werkenden gaan er fors op vooruit. En het kabinet repareert de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden.

Lastenverlaging

Het kabinet wil het herstel van de arbeidsmarkt aanjagen door een forse lastenverlaging. Minder belasting geeft werkgevers financiële ruimte om personeel aan te nemen. En mensen houden meer geld over in hun portemonnee. De maatregel is vooral gericht op lage- en middeninkomens. Het belastingtarief in de 2e en 3e schijf gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog. Deze maatregelen uit het Belastingplan 2016 zorgen voor meer banen, minder werklozen en meer koopkracht.

Sectorplannen

In 2016 stelt het kabinet € 182 miljoen beschikbaar voor sectorplannen om de arbeidsmarkt te verbeteren. Het kabinet en de sociale partners hebben samen de sectorplannen opgesteld om de gevolgen van de economische crisis te verzachten. En om de werking van de arbeidsmarkt structureel te verbeteren. Door de sectorplannen kunnen werknemers die hun baan verliezen eerder geholpen worden aan een nieuwe baan. Voordat zij eerst werkloos worden. Ook kunnen meer jongeren aan werk geholpen worden. De goedgekeurde sectorplannen bevatten maatregelen voor ruim 400.000 werknemers.

Payrollwerk

Payrollwerknemers hebben vaak mindere arbeidsvoorwaarden dan hun collega’s die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever. Het kabinet dient een wetsvoorstel in waarmee payrollwerknemers dezelfde rechten krijgen. De huidige situatie past niet bij het uitgangspunt van gelijk loon voor gelijk werk. En het leidt tot tweedeling op de werkvloer. Ook ontstaat oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Zodat werkgevers die geen gebruik maken van payrolling nadeel ondervinden.

Internationale arbeidsmarkt

Uitgangspunt van het kabinet is dat werknemers in de EU gelijk loon krijgen als zij hetzelfde werk doen op dezelfde werkplek. Verschillen in loonkosten tussen gedetacheerde en nationale werknemers moeten kleiner worden. Het kabinet zet zich in om dit vast te leggen in de Detacheringsrichtlijn.

Ook ondersteunt het kabinet het platform Zwartwerk. Het platform moet een breed mandaat krijgen om:

  • belasting- en premieontduiking tegen te gaan;
  • concurrentievervalsing en brievenbusfirma’s aan te pakken;
  • de ketenaansprakelijkheid in de Handhavingsrichtlijn uit te breiden naar andere sectoren dan alleen de bouw.

Gezond en veilig werken

Het kabinet wil dat bedrijven en bedrijfsbranches zelf initiatief nemen om blijvend aandacht te besteden aan gezond en veilig werken. De website gezondenveiligwerkt.nl biedt daarbij een digitale ontmoetingsplek voor betrokken partijen. Een nieuw thema voor 2016 is gezond en veilig werken in een veranderende arbeidsmarkt.

Nieuwe regelgeving gaat in 2016 in. De ketenaanpak gezond en veilig werken stimuleert opdrachtgevers aandacht te schenken aan een goede werkomgeving.

Participatieverklaring nieuwkomers

Tot april 2015 liep de pilot participatieverklaring. Hiermee werden nieuwkomers gewezen op hun rechten en plichten en de Nederlandse waarden. Om zo binding met de Nederlandse samenleving te bevorderen. De pilot is geëvalueerd. Op dit moment bekijkt het kabinet of, en zo ja op welke manier, de pilot een vervolg kan krijgen.

Kwetsbare groepen

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Kleine werkgevers kunnen nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de premies die zij moeten afdragen vaak lager zijn dan de premiekorting. Waardoor ze geen recht hebben op het volledige bedrag. Een wetsvoorstel hiervoor ligt nu in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel Harmonisatie Instrumenten Participatiewet regelt dat de hele doelgroep van de banenafspraak aanspraak kan maken op een no-riskpolis en/of mobiliteitsbonus. Ongeacht of iemand in de kaartenbak zit van het UWV of de gemeente. Het wetsvoorstel is het gevolg van nieuwe afspraken met sociale partners, gemeenten en UWV maatschappelijk overleg. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2016 ingaat.

Aanpak jeugdwerkloosheid

De aanpak jeugdwerkloosheid met onderwijsinstellingen, het UWV, gemeenten en werkgevers(organisaties) loopt door in 2016. Migrantenjongeren krijgen bijzondere aandacht. Het kabinet werkt vooralsnog samen met Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad in een ‘buurtgerichte aanpak’. Doel is een betere voorbereiding in het onderwijs op de arbeidsmarkt. En om migrantenjongeren sneller aan het werk te helpen.

Actieplan 50pluswerkt

Het kabinet verlengt voor ouderen het actieplan 50pluswerkt. Het blijft ook in 2016 van kracht. Het doel is ouderen aan werk te helpen. Onder meer via scholingsvouchers, netwerktrainingen en een vergoeding voor begeleiding naar werk.

Armoede en schulden

Het kabinet heeft € 100 miljoen per jaar vrijgemaakt om armoede en schulden te bestrijden. Het grootste deel hiervan gaat naar gemeenten. Zij kunnen hiermee maatwerk leveren aan mensen die in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil preventie en vroeg signaleren van armoede- en schuldenproblematiek stimuleren.

Speciale aandacht gaat uit naar de positie van kinderen. Het kabinet brengt de ervaringen met (vormen van) een kindpakket in kaart. Hierin zitten bijvoorbeeld vouchers voor kleding en zwemlessen. Het kabinet wil zo gemeenten ondersteunen bij de vormgeving van het armoedebeleid.

Beslagvrije voet

Het kabinet gaat de regels rond de beslagvrije voet vereenvoudigen. De regeling is op dit moment te ingewikkeld, waardoor de beslagvrije voet soms te laag wordt vastgesteld. Hierdoor houden mensen te weinig geld over om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

AOW-leeftijd

Het kabinet heeft de AOW-leeftijd versneld verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Een ruimere overbruggingsregeling in de AOW voorkomt dat mensen die zich niet konden voorbereiden, tegen een grote inkomensachteruitgang aanlopen. Bijvoorbeeld als zij gebruikmaken van een regeling die afloopt voordat zij hun nieuwe AOW-leeftijd bereiken. In 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar plus 6 maanden.

Pensioen

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, maar er zijn ook knelpunten. Het kabinet wil:

  • een toereikend pensioen voor alle werkenden;
  • de doorsneesystematiek afschaffen;
  • een transparant, persoonlijk pensioencontract met ruimte voor solidariteit, collectiviteit en maatwerk.

In het najaar van 2015 volgt een werkprogramma waarin het kabinet de plannen verder uitwerkt.

ZZP

Het is belangrijk dat ook zzp’ers pensioen opbouwen. Zodat zij niet fors in inkomen achteruit gaan als ze met pensioen gaan. Tot nu toe moesten zzp’ers vaak eerst hun pensioen opmaken als ze een beroep deden op de bijstand. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waarin onder voorwaarden vrijlating van het pensioenvermogen plaatsvindt. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd hier in 2015 al rekening mee te houden.

Kinderopvang

Het kabinet investeert € 250 miljoen in verhoging van de kinderopvangtoeslag. Ook gaat € 250 miljoen extra naar de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Het kabinet bereidt daarnaast een wetsvoorstel voor over rechtstreekse financiering van kinderopvanginstellingen. Dit moet ouders ontlasten bij de administratieve rompslomp.

Het kabinet dient in 2016 een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer over het nieuwe toezicht in de kinderopvang. Met aandacht voor:

  • betere kwaliteit;
  • minder regeldruk;
  • meer maatwerk door de instellingen;
  • een professioneel oordeel door de toezichthouder.

In 2016 komt het kabinet met een wetsvoorstel voor aanpassing van de voorschoolse voorzieningen.

Bron: Rijksoverheid