Archief » Veranderingen Werk en inkomen per 1 januari 2014

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt in 2014 met 1 maand verhoogd. De AOW-leeftijd is dan 65 jaar en 2 maanden.

Wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2014.

Aanpassing uitkeringsbedragen

Per 1 januari 2014 wijzigen de meeste uitkeringen, zoals de AOW, WW en de Wajong. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Afkoop pensioen

Kleine pensioenaanspraken kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag wordt jaarlijks herzien en is per 1 januari 2014 vastgesteld op € 458,06.

Wijziging algemene heffingskorting

In 2014 wordt de maximale heffingskorting verhoogd met € 102. Voor mensen met een hoger inkomen (vanaf €19.645) wordt de heffingskorting inkomensafhankelijk verlaagd. De maximale verlaging bedraagt in 2014 €737. De heffingskorting bedraagt in 2014 €1366 voor inkomens vanaf circa € 56.500.

Tarieven box 2 en box 1 omlaag

In het Begrotingsakkoord van het kabinet met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is afgesproken dat het tarief van de eerste schijf in 2014 wordt verlaagd. Dit kan mensen stimuleren meer geld uit te geven. Daarnaast gaat het tarief in box 2 incidenteel omlaag van 25% naar 22%. Dit levert op korte termijn kasopbrengsten op. Op langere termijn lopen deze opbrengsten terug. Box 2 betreft het aanmerkelijk belang. Bij aanmerkelijk belang bezit iemand minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap.

Aanpassing stamrecht

  • Vanaf 1 januari 2014 kunt u bij bestaande stamrechten de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV in één keer opnemen. Deze aanspraak wordt niet volledig, maar voor 80% betrokken in de inkomstenbelasting. Dit geeft een positief inkomenseffect voor mensen die gebruik maken van deze mogelijkheid.
  • De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit houdt in dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige deze ontvangt van de werkgever volledig in de heffing worden betrokken, tegen het reguliere tarief in de inkomstenbelasting. Dit heeft een negatief inkomenseffect, omdat direct afgerekend moet worden tegen een doorgaans hoog marginaal tarief.

Aanpassing arbeidskorting

U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. Door deze korting hoeft u minder belasting over uw loon te betalen. In 2014 wordt de maximale arbeidskorting verhoogd met € 374 naar € 2097. De arbeidskorting wordt al inkomensafhankelijk afgebouwd vanaf inkomens van circa € 40.000 tot uiteindelijk € 550 bij een inkomen van circa € 70.000. In 2014 wordt de inkomensafhankelijke afbouw versterkt. Bij een inkomen vanaf circa € 85.000 bedraagt de arbeidskorting dan nog € 367.

Uitbetaling toeslagen op 1 rekeningnummer

Krijgt u meer toeslagen en ontvangt u die op verschillende rekeningnummers? Dat kan sinds 1 december 2013 niet meer. Vanaf die datum moet u 1 bankrekeningnummer hebben waarop de Belastingdienst geld kan storten. Dit voorkomt fouten en helpt fraude tegen te gaan. De Belastingdienst stuurt u een brief als u iets moet veranderen.

Bron: Rijksoverheid