CBS: Wisselingen arbeidsmarkt

Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, horen tot de werklozen.

In oktober waren 323 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juli, waren dat er 313 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus gestegen. Deze ontwikkeling is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien. Niet-beroepsbevolking Werkzameberoepsbevolking Werklozeberoepsbevolking Zijn nietmeer opzoek naarwerk Stoppen metwerken enverlaten dearbeidsmarkt Treden toeen vindendirect een baan Gaan opzoek naarwerk Wordenwerkloos Vindeneen baan Stromen tussen arbeidsposities Seizoengecorrigeerd; verandering t.o.v. drie maanden eerder, oktober 2019 137 000 108 000 198 000 221 000 86 000 68 000

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan er mensen met werk werkloos werden: 86 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 68 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee verminderde het aantal werklozen met 18 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd groter dan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 137 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en werkloos werden, stonden 108 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Bij het werkloosheidscijfer moest dus 29 duizend worden opgeteld. De netto-instroom in werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was dus positief.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen juli en oktober voor 221 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er minder, 198 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Al sinds mei 2014 is de netto-instroom vanuit werk naar werkloosheid negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan dat mensen met werk werkloos werden. De netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking is vanaf oktober 2014 positief. Een uitzondering was januari 2016, toen meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan dat er mensen toetraden en werkloos werden.

Bron: CBS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.