Ontwikkelingen arbeidsmarkt » Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2018

Dit rapport ‘Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2018’ geeft inzicht in de arbeidsmarktsituatie van opleidingen en beroepen. Het wordt mede gefinancierd door UWV en is opgesteld door het Researchbureau voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

  • Tot 2018 zijn er matige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters en werkzoekenden door  het ontbreken van werkgelegenheidsgroei.
  • De vervangingsvraag is geringer dan in eerdere jaren, omdat ouderen steeds langer blijven doorwerken. 
  • Ofschoon er in 2018 over het algemeen een ruime arbeidsmarkt wordt verwacht, zijn er bepaalde uitzonderingen zoals in de techniek.

Economische crisis

De werkgelegenheidsontwikkelingen waarmee Nederland de afgelopen jaren te kampen had, zijn sterk beïnvloed door de economische crisis. Onder invloed van de conjuncturele ontwikkeling nam het werkloosheidspercentage toe – vooral de jeugdwerkloosheid – en liep de vacaturegraad fors terug. Een andere ontwikkeling die al enige tijd op de Nederlandse arbeidsmarkt speelt, is de flinke toename van de arbeidsparticipatie onder ouderen.

Werkgelegenheidsgroei

Ondanks de economische crisis is er de afgelopen jaren toch sprake geweest van een (bescheiden) werkgelegenheidsgroei; de totale werkgelegenheid is tussen 2008 en 2012 gestegen met gemiddeld jaarlijks 0,2%. De crisis had daarbij meer impact op de werkgelegenheid van de ene dan de andere sector. Zo was er in de afgelopen vijf jaar sprake van een behoorlijke positieve gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei voor welzijn (1,9%), zorg (2,3%) en in het bijzonder voor de sector overige dienstverle- ning, huishoudens en extraterritoriale organisaties (2,6%). Van de sectoren die juist te kampen hadden met een dalende werkgelegenheid, kregen de metaalindustrie en de financiële dienstverlening en onroerend goed de zwaarste klappen te voorduren, met een gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsdaling van respectievelijk 2,8% en 2,2%.

Gelijkblijvende werkgelegenheid

Voor de middellange termijn wordt een gelijkblijvende werkgelegenheid verwacht. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,2% wordt de grootste werkgelegenheidstoename verwacht in de zorg. In vergelijking met de voorbije periode is dit echter een zeer beperkt groeiperspectief. Verder blijft de uitbreidingsvraag tot 2018 negatief voor alle vier de industriesectoren. Opvallend is daarbij dat de metaalindustrie de grootste klappen inmiddels achter de rug lijkt te hebben. Verder zal de structurele krimp van de werkgelegenheid in de landbouw, bosbouw en visserij doorzetten en zal gesneden worden in de werkgelegenheid binnen het openbaar bestuur en overheidsdiensten.

Arbeidsmarktperspectieven

De komende jaren zal de vervangingsvraag veruit de belangrijkste component vormen voor het aantal baanopeningen. Dit blijkt uit het feit dat de gemiddelde jaarlijkse vervangingsvraag als percentage van de werkgelegenheid 2,7% bedraagt, terwijl de gemiddelde jaarlijkse uitbreidingsvraag 0,0% bedraagt. Aangezien de gemiddelde jaarlijkse arbeidsmarktinstroom (3,4%) die hier tegenover staat groter is, resulteert dit in matige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters van MBO, HBO en WO. De perspectieven voor lager opgeleiden en HAVO/VWO’ers zijn redelijk. Hoewel zeker niet rooskleurig, duiden deze relatief gunstigere perspectieven eerder op korte- termijnbehoeften van werkgevers die jonge en goedkope arbeidskrachten (bijvoor- beeld vakkenvullers) willen aantrekken, dan op een structureel stijgende vraag naar lager opgeleide werknemers.

Verder leert een vergelijking van de huidige prognoses (2013-2018) met de prognoses van twee jaar geleden (2011-2016) dat de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters van alle opleidingsniveaus verslechterd zijn. Waren de arbeidsmarktperspectieven van schoolverlaters twee jaar geleden nog in 33% van de gevallen goed tot zeer goed te noemen, in de huidige situatie geldt dit nog maar voor 21% van de schoolverlaters die de komende zes jaar de arbeidsmarkt betreden. Vooral voor de hogeropgeleiden zijn de arbeidsmarktperspectieven in vergelijking met twee jaar geleden duidelijk minder vaak (zeer) goed. In 2011 werden goede tot zeer goede perspectieven voorzien voor 40% van de afgestudeerden op HBO- en WO-niveau, terwijl dit nu slechts voor respectievelijk 17% en 7% verwacht wordt.

Download dit bestand

Download: Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep (pdf, 2 MB)

Bron: UWV

Actueel

Lees meer over het laatste nieuws en ontwikkelingen