Ontwikkelingen arbeidsmarkt » Wijzigingen WW 2015

De wijzigingen in de WW vanaf 2015 op hoofdlijnen

Het kabinet en de werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat de WW verandert. De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Het wordt voor WW-ers aantrekkelijker om met een WW-uitkering in lager betaald werk te gaan werken. UWV gaat -in plaats van de gewerkte uren- de inkomsten die met werken worden verdiend verrekenen.
  • WW-ers zullen sneller werk moeten accepteren dat niet aansluit bij ervaring en opleiding.
  • De berekening van de hoogte van de WW-uitkering verandert en de voorwaarden voor de dagloongarantieregeling wijzigen. Deze maatregelen gaan in op 1 juli 2015 en gelden voor werknemers die op of na 1 juli instromen in de WW. Voor mensen die voor 1 juli 2015 al een WW-uitkering ontvangen geldt dat als de hoogte van de uitkering op of na 1 juli niet verandert er verder ook niets verandert.
Wat verandert er?

Berekening hoogte uitkering
Nadat u een WW-uitkering hebt aangevraagd, stelt UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. Vanaf 1 juli 2015 verandert de wijze waarop het dagloon wordt berekend. Voor het berekenen van het dagloon wordt vanaf 1 juli 2015 gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in een periode van 12 maanden voordat u werkloos werd. Ook als dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Als u 12 maanden of korter hebt gewerkt, is het dagloon van de WW-uitkering lager dan het gemiddelde loon per dag dat u verdiende bij uw werkgever(s). Dat komt doordat het gemiddelde loon over een heel jaar wordt genomen. Het loon dat u in dat jaar hebt verdiend, wordt gedeeld door 261 (het aantal uitkeringsdagen in een jaar). Zo wordt het dagloon vastgesteld.

De bruto WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van het WW-maandloon. Het WW-maandloon is 21,75 maal het dagloon. Uiteraard is de hoogte van de uitkering anders als er bij de uitkering wordt gewerkt.
Inkomensverrekening: werken naast een uitkering is lonend Als u een WW-uitkering ontvangt wordt u gestimuleerd om naast de uitkering te gaan werken. Het inkomen dat u daarbij verdient wordt deels verrekend met de uitkering zodat u er altijd op vooruit gaat. Voor de nieuwe wijze van verrekenen verandert de systematiek van doorgeven van inkomsten en het betalen van de WW. Op 1 juli 2015 verandert het volgende:

  • De uitkering wordt maandelijks betaald (mensen die voor 1 juli 2015 al recht hadden op een WW-uitkering krijgen hun uitkering per vier weken uitbetaald).
  • U moet elke maand na afloop van de maand aan UWV doorgeven of en hoeveel inkomsten u in die maand had. Ook als u geen inkomsten had moet dat worden doorgeven.
  • De uitkering wordt pas betaald als UWV de inkomstenopgave heeft ontvangen. De uitkering wordt dus na afloop van de maand betaald.
  • Een deel van het inkomen wordt niet verrekend met de uitkering. Het totaal inkomen van loon en uitkering is dus hoger dan alleen een uitkering.

Met de nieuwe regels wordt werken tijdens de uitkering aantrekkelijker. 70% van wat u verdient wordt verrekend met de uitkering. Dat wil zeggen dat 30% van dat inkomen ook echt extra inkomen naast de uitkering is. De eerste twee maanden geldt dat 75% van wat u verdient, wordt verrekend met de uitkering.

Bijvoorbeeld: U verdiende € 2000 per maand. Dat is het maandloon waarop uw uitkering wordt gebaseerd. De WW is 70% van het maandloon, de maandelijks uitkering is dus € 1400. U gaat weer aan het werk en u verdient € 1000 per maand. Deze inkomsten worden voor 70% verrekend met de uitkering. Van UWV ontvangt u over die maand in plaats van € 1400 euro € 700 euro. Het totaalinkomen over die maand is dus € 1000 loon en € 700 uitkering. Dat is € 300 meer dan als u die maand niet gewerkt had.

Verandering sollicitatieplicht: eerder op elk soort werk solliciteren
Als u een WW-uitkering ontvangt dan heeft u een sollicitatieplicht. In de eerste periode bent u alleen verplicht om te solliciteren op banen die passen bij uw ervaring en opleiding. Na verloop van tijd bent u verplicht
Informatieblad voor werknemers die op of na 1 juli 2015 recht krijgen op een uitkering De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen om ook te solliciteren op banen die minder goed aansluiten bij ervaring en opleiding. Als zo’n baan wordt aangeboden moet u die accepteren. Vanaf 1 juli 2015 is de periode dat u alleen maar op banen hoeft te solliciteren die passen bij uw ervaring en opleiding verkort tot 6 maanden. Als u naast een uitkering (deels) werkt dan blijft de sollicitatieplicht van kracht. In bepaalde situaties kan u van UWV een tijdelijke vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. De vrijstelling eindigt na 3 maanden. Daarna moet u weer opnieuw gaan solliciteren om beter betaald werk te vinden of om meer uren te werken.

De dagloongarantieregeling verandert
Als u werkloos wordt of dreigt te worden en u kiest er voor om in plaats van een uitkering een baan met een lager inkomen te accepteren, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering als u later alsnog de WW instroomt. Om te voorkomen dat mensen kiezen voor een uitkering in plaats van een baan veranderen de voorwaarden voor de dagloongarantieregeling. De dagloongarantie wordt uitgebreid voor werknemers die van baan naar baan gaan en dan naar WW. Niet iedereen komt in aanmerking voor deze dagloongarantieregeling; er geldt een aantal voorwaarden. UWV kan vertellen of u hier wel of niet voor in aanmerking komt.

Veranderingen in de uitvoering

Tegelijkertijd met de invoering van deze maatregelen verandert ook de uitvoering. De betaling van de WW wordt maandelijks in plaats van elke vier weken. De WW wordt na afloop van de maand betaald en niet tijdens de maand.

Betaling WW-uitkering
Als u op of na 1 juli 2015 recht krijgt op een WW-uitkering dan krijgt u ook te maken met een nieuwe betalingssystematiek. De WW-uitkering wordt niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. De betaling van de WW-uitkering vindt plaats na afloop van de kalendermaand. Eerst moet u doorgeven wat u in een maand hebt verdiend, daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt UWV de uitkering. Ook als u geen inkomsten had moet u dat doorgeven aan UWV. Bijvoorbeeld: Vanaf 1 oktober hebt u recht op een uitkering. Vanaf 1 november kunt u doorgeven wat u in oktober hebt verdiend. UWV berekent de uitkering en betaalt uw uitkering binnen 3 tot 10 werkdagen na het doorgeven van de inkomsten over oktober. Dat wil zeggen dat u uw uitkering over oktober op zijn vroegst op 4 november krijgt uitbetaald.

Einde uitkering

Als u meer dan 87,5% van het WW-maandloon verdient dan wordt de uitkering stopgezet. Als u nog recht hebt op WW dan verliest u dat recht niet. En als u lang genoeg werkt, kunt u weer recht krijgen op een nieuwe WW-uitkering.

Op of na 1 januari 2016 recht op WW?
Duur WW en opbouw van die duur verandert Als u werkloos wordt dan hebt u meestal recht op een WW-uitkering. De periode dat u gewerkt hebt bepaalt hoe lang u recht hebt op een WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale periode dat u een WW-uitkering kunt ontvangen stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in een cao afspreken dat deze periode wordt aangevuld met een aparte uitkering.

Ook de opbouw van de WW-duur verandert. Tot 1 januari 2016 geldt dat u voor elk gewerkt jaar recht op 1 maand WW opbouwt. Dit verandert vanaf 1 januari 2016. Voor de eerste tien jaar geldt dat u per gewerkt jaar een maand WW-recht opbouwt, daarna geldt dat u voor elk gewerkt jaar een halve maand WW-recht opbouwt.

Bijvoorbeeld: U hebt 5 jaar gewerkt, er is dan recht op 5 maanden WW-uitkering (in de oude en in de nieuwe situatie). Als u 18 jaar hebt gewerkt dan is de duur van het WW-recht in de oude situatie 18 maanden, maar in de nieuwe situatie is dat 14 maanden. U hebt in de eerste 10 jaar 10 maanden opgebouwd in de laatste 8 jaar 4 maanden.
Wet werk en zekerheid De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd.

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien met deze veranderingen. De Wwz wordt sinds 1 januari 2015 in delen ingevoerd. De eerste wijzigingen hebben betrekking op contracten voor bepaalde tijd, oproepcontracten en uitzendcontracten. Op 1 juli 2015 en op 1 januari 2016 vinden opnieuw veranderingen plaats. Deze hebben invloed op het verlengen van contracten voor bepaalde tijd, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW).

Colofon
UWV en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Juni 2015
Voor meer informatie: www.uwv.nl/werkenzekerheid

Informatieblad voor werknemers die op of na 1 juli 2015 recht krijgen op een uitkering

PDF document | 109 kB
Brochure | 12-06-2015

 
 
 

Actueel

Lees meer over het laatste nieuws en ontwikkelingen