STAP-budget: Leven lang ontwikkelen per 2022

STAP budget: Leven lang ontwikkelen 2022

Het STAP-budget ‘Leven lang ontwikkelen’ is per 1 januari 2022 geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kun je de regie nemen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Benut je kansen, ga voor groei!

Het belang van leven lang ontwikkelen neemt de komende jaren alleen maar toe onder invloed van veranderingen op de arbeidsmarkt door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en de latere pensioenleeftijd. En recentelijk heeft de coronacrisis, en de gevolgen die deze gezondheidscrisis had voor de arbeidsmarkt, nog eens duidelijk gemaakt dat het van groot belang is om te blijven investeren in leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Niet alleen voor mensen zelf, maar ook voor bedrijven en instellingen en de samenleving en economie als geheel.

Hoe hoog is het STAP-budget?

Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal 1.000 euro budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. Dit budget kan worden ingezet voor allerlei vormen van ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen etc. Indien de kosten hoger zijn dan 1.000 euro, dan zijn de extra kosten voor eigen rekening. Ben je in loondienst, dan zou je bij je leidinggevende of HR-adviseur kunnen informeren of je werkgever het bedrag erboven (deels) wil financieren.

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als:

  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
  • in loondienst of ondernemer bent of als je momenteel geen werk hebt.
  • burger van de EU bent en je in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
  • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangt (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
  • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is.
  • de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan (DUO houdt lijst met opleidingen bij).
  • je opleiding minimaal 4 weken na je subsidieaanvraag start en binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden.
  • je STAP-budget aanvraagt voor een (OCW erkende) voltijd opleiding waarvoor recht op studiefinanciering of tegemoetkoming onderwijsbijdrage kan bestaan, moet je ouder zijn dan 30 jaar.

Hoe werkt het?

De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid. De invoeringsdatum is 1 januari 2022. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor 200.000 tot 300.000 toekenningen verdeeld over 6 aanvraagtermijnen.

UWV en DUO voeren samen de regeling uit. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget.

Wil jij een geregistreerde opleiding gaan volgen, dan kun je je via het UWV inschrijven zodra de aanvraagtermijn start. De eerste aanvraagmogelijkheid zal 1 maart 2022 zijn. Wees er op tijd bij. Als het budget op is, dan is aanvragen niet meer mogelijk. Je moet je dan weer bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt de opleider het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de opleidingskosten.

Waarom is het STAP-budget in het leven geroepen?

Het doel van het STAP-budget is om een breder publiek te bereiken dan de fiscale regeling voor scholing. Ook praktisch opgeleide personen en mensen met een laag inkomen moeten profiteren. De fiscale regeling die tot en met 2021 gold, kende allereerst een drempelbedrag van 250 euro. Tevens was er altijd sprake van een eigen bijdrage in de scholingskosten van meer dan 50% en diende je de opleiding eerst geheel zelf te financieren. Pas bij de belastingaangifte kon je de studiekosten opvoeren. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maakten te weinig gebruik van deze mogelijkheid. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is. Of mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget sneller kiezen voor een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

In plaats van geld achteraf besparen via de belastingaangifte, zal het het UWV middels het STAP-budget de scholing direct bekostigen. De aanvrager hoeft het dus niet eerst zelf te betalen. Dat moet meer mensen over de streep helpen een opleiding te volgen.

Op grond van een analyse van het gebruik dat van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt gemaakt geldt voor circa 80% van de gebruikers dat het STAP-budget voor hen financieel gunstiger is.

Meer informatie

Op STAP-budget.nl, een onafhankelijke en informatieve website van Educata B.V., vind je alle actuele informatie over de subsidieregeling. Een leven lang ontwikkelen met het STAP-budget per 2022

Wil jij je omscholen, maar heb je nog geen idee wat je graag zou willen doen. Dan kan loopbaancoaching je ondersteunen bij het bepalen van je koers.